Det kvinnelige sikkerhetsbegrep

Popular article

Skjelsbæk, Inger & Torunn L. Tryggestad (2005) Det kvinnelige sikkerhetsbegrep [The Female Concept of Security], Morgenbladet. 2 December.

Read it on Morgenbladet.no

Den 31. oktober var det fem år siden FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen påpeker viktigheten av at FN og organisasjonens medlemsland er seg bevisst kjønnsperspektivet og kjønnsbalansen i internasjonale operasjoner, politiske beslutningsprosesser og håndteringen av krig og krisesituasjoner.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙