Likestilling og Norges fredsengasjement - en balansekunst

Journal article

Skjelsbæk, Inger & Torunn L. Tryggestad (2019) Likestilling og Norges fredsengasjement - en balansekunst, Tidsskrift for kjønnsforskning 43 (4).

Read the article here (Open Access)

Norge har et sterkt nasjonalt selvbilde som likestillingsforkjemper og fredsnasjon. I denne artikkelen utforsker vi skjæringspunktet mellom likestilling og fredsengasjement i norsk utenrikspolitikk. Mens systematisk integrering av likestillingsperspektiver har stått på dagsordenen i norsk utviklingssamarbeid i flere tiår, er integreringen av likestilling i fredsengasjementet av nyere dato. I vår studie har vi vært særlig interessert i å se nærmere på hvordan norske diplomater balanserer erfaringer, verdier og interesser når likestilling som norm og praksis integreres i det norske fredsengasjementet. Vi finner at likestilling mellom kjønnene blir sett på som en norsk kjerneverdi det er «naturlig» å videreføre i norsk fredsengasjement. Dette har også blitt en viktig valuta i spillet om status, makt og innflytelse i internasjonal politikk. Samtidig finner vi en bekymring hos diplomatene for at et for sterkt fokus på normative og verdidrevne feministiske idealer og målsetninger kan være risikabelt, da det ville kunne svekke bildet av Norge som nøytral tilrettelegger av fredsprosesser.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙